• หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

  นางธนัชดา อันยะ
  ครูชำนาญการ

 • นางสาวเดือนเพ็ญ ม่วงงาม
  ครู

  นางสาวสมรัก เกตุแก้ว
  ครูอัตราจ้าง