• หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

  นางธนัชดา อันยะ
  ครูชำนาญการ

 • นางสาวเดือนเพ็ญ ม่วงงาม
  ครู

  นางสาวกิ่งกาญจน์ แวงวรรณ์
  ครูผู้ช่วย

 • นางสาวสมรัก เกตุแก้ว
  ครูอัตราจ้าง

  นายศุภขัย สุขสะอาด
  ครูอัตราจ้าง