• หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

  นางสาวกัลยา รัตนศิริ
  ครู

 • นางสาวสุภาพร โมฆรัตน์
  ครู

  นางสาววัชราภรณ์ พลโยธา
  ครู

 • นางสาวนิภาพรรณ กุดนอก
  ครูผู้ช่วย

  นายอานุภาพ พันธุ์ค้า
  ครูผู้ช่วย

 • นางสาวปกฉัตร แช่มช้อย
  ครูผู้ช่วย

  นางสาวมธุรดา ปองไป
  ครูอัตราจ้าง