• หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

  นางสาวปกฉัตร แช่มช้อย
  ครู

 • นางกัลยา วัฒนศิริ
  ครูชำนาญการ

  นางสาวสุภาพร โมฆรัตน์
  ครู

 • นางสาวนิภาพรรณ กุดนอก
  ครู

  นายอานุภาพ พันธุ์ค้า
  ครู

 • นางสาวปิยวงค์ แร่ทอง
  ครูผู้ช่วย

  นางสาวอรดา แพงคำศรี
  ครูผู้ช่วย

 • นางสาวนุจรีย์ บุญหลิม
  ครูอัตราจ้าง