• หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

  นางสาวปกฉัตร แช่มช้อย
  ครู

 • นางกัลยา วัฒนศิริ
  ครูชำนาญการ

  นางสาวสุภาพร โมฆรัตน์
  ครู

 • นางสาวนิภาพรรณ กุดนอก
  ครู

  นายอานุภาพ พันธุ์ค้า
  ครูผู้ช่วย

 • นางสาววัชราภรณ์ พลโยธา
  ครู

  นางสาวกิ่งกาญจน์ แวงวรรณ์
  ครูผู้ช่วย

 • นางสาวมธุรดา ปองไป
  ครูอัตราจ้าง

  นายศุภขัย สุขสะอาด
  ครูอัตราจ้าง