• ผู้อำนวยการโรงเรียน

  นางบุศรินทร์ แสงใหญ่

 • หัวหน้างานผ่ายบุคคล

  นายอัครเดช กลิ่นชุมพล

  หัวหน้างานผ่ายวิชาการ

  นางกัลยา วัฒนศิริ

 • หัวหน้างานผ่ายบริหารงานทั่วไป

  นายอานุภาพ พันธุ์ค้า

  หัวหน้างานฝ่ายบริหารงบประมาณ

  นางสาวเดือนเพ็ญ ม่วงงาม