• ผู้อำนวยการโรงเรียน

  นางสาวเพชรณภัค นามแสงผา

 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

  นายอำนาจ เผือกบริสุทธิ์

 • หัวหน้างานผ่ายบุคคล

  นายอัครเดช กลิ่นชุมพล

  หัวหน้างานผ่ายวิชาการ

  นางกัลยา วัฒนศิริ

 • หัวหน้างานผ่ายบริหารงานทั่วไป

  ว่าที่ร้อยตรี ปราชญ์ แก่นอินทร์

  หัวหน้างานฝ่ายบริหารงบประมาณ

  นางสาวเดือนเพ็ญ ม่วงงาม

 • หัวหน้างานฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน

  นางสาวชลาลัย อินพระราม ครูชำนาญการพิเศษ