• ผู้อำนวยการโรงเรียน

  นางพรปวีย์ แสนสุข

 • หัวหน้างานผ่ายบุคคล

  นายสุวิทย์ พันธุ์หินลาด

  หัวหน้างานผ่ายวิชาการ

  นางสาวยุภา สัมมา

 • หัวหน้างานผ่ายบริหารงานทั่วไป

  นายเสกสรรค์ ปิติกรณ์

  หัวหน้างานฝ่ายบริหารงบประมาณ

  นางมนต์ทยา ทองพูล