ประวัติโรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานชื่อ โรงเรียนวัดหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เป็นชื่อ “โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ” และพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญพระมหามงกุฎประกอบเป็นตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน ตั้งแต่วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๐ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการตั้งชื่อสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงให้ โรงเรียนวัดหนองปรือ เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ” อำเภอบางพลี สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่วันที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต

ปรัชญาโรงเรียน

การเรียนรู้นำไปสู่การพัฒนาตนเองและพัฒนาสังคม

คติพจน์

สติมโต สทา กทุทำ ผู้มีสติย่อมมีความเจริญทุกเมื่อ

สีประจำโรงเรียน

เหลือง - น้ำเงิน