• หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

  นางสาวลักขณา อิณลา
  ครู

 • นางสาวกรกฎ เกตุมณี
  ครูชำนาญการ

  นางสาวชวิสา บุญลินธ์
  ครู

 • นางสาวนันทิตา ปินะสุ
  ครู

  นางสาวอรธีรา อุดมพงศ์
  ครู

 • นายวิชา จันทร์สุข
  ครูผู้ช่วย

  นางสาวณดา บิลดาวูด
  ครูผู้ช่วย

 • นางสาวจิรวรรธ พรุเพชรแก้ว
  ครูผู้ช่วย

  นางสาวขิขา แซ่โค้ว
  ครูอัตราจ้าง