• หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

  นางสาวลักขณา อิณลา
  ครู

 • นางสาวกรกฎ เกตุมณี
  ครู

  นางสาวชวิสา บุญลินธ์
  ครู

 • นางสาวอรธีรา อุดมพงศ์
  ครู

  นางสาวชรัณยภัทร์ บิลดาวูด
  ครู

 • นางสาวจิรวรรธ พรุเพชรแก้ว
  ครูผู้ช่วย

  นางสาวสกุลทิพย์ สิงห์เงา
  ครูอัตราจ้าง

 • Mr.Lukasz Palka
  ครูต่างชาติ