• หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

  นายอัครเดช กลิ่นชุมพล
  ครูชำนาญการ

 • นางธมนณัฎฐ์ พรเจริญ
  ครูชำนาญการพิเศษ

  นายจิรภัทร ยศรุ่งเรือง
  ครู

 • นางมนต์ทยา ทองพลุ
  ครู

  นายณัฐวุฒิ เกิดปราง
  ครู

 • นางสาวน้ำอ้อย หอมไม่หาย
  ครู