• หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

  นางสาวน้ำอ้อย หอมไม่หาย
  ครู

 • นางธมนณัฎฐ์ พรเจริญ
  ครูชำนาญการพิเศษ

  นายอัครเดช กลิ่นชุมพล
  ครูชำนาญการ

 • นางสาวสุวนันท์ เขื่อนพงศ์
  ครูผู้ช่วย