• หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

  นางสาวน้ำอ้อย หอมไม่หาย
  ครู

 • นางธมนณัฎฐ์ พรเจริญ
  ครูชำนาญการพิเศษ

  นายอัครเดช กลิ่นชุมพล
  ครูชำนาญการ

 • นายจิรภัทร ยศรุ่งเรือง
  ครู

  นางมนต์ทยา ทองพลุ
  ครู

 • นายณัฐวุฒิ เกิดปราง
  ครู