• หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

  นางสาวกวิตา จรัลชวนะเพท
  ครูชำนาญการ

 • นางธมนวรรณ แพทย์เจริญ
  ครูชำนาญการ

  นางสาวยุพา สัมมา
  ครูชำนาญการ

 • ;