• หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

  นางสาวยุพา สัมมา
  ครูชำนาญการ

 • นายสุวิทย์ พันธุ์หินลาด
  ครูชำนาญการพิเศษ

  นางธมวรรณ แพทย์เจริญ
  ครูชำนาญการ

 • นางสาวกวิตา จรัลชวนะเพท
  ครูชำนาญการ