• หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

  นางสาวกวิตา จรัลชวนะเพท
  ครูชำนาญการ

 • นายสุวิทย์ พันธุ์หินลาด
  ครูชำนาญการพิเศษ

  นางธมวรรณ แพทย์เจริญ
  ครูชำนาญการ

 • นางสาวยุพา สัมมา
  ครูชำนาญการ

  นายทรรศนะ เลี้ยงรักษา
  ครูชำนาญการ