• ผู้อำนวยการโรงเรียน

    นางบุศรินทร์ แสงใหญ่

    ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ
    ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพม.สป