• ปิดสถานศึกษากรณีพิเศษ เนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)