• การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ

  รับสมัครวันที่ 9-13 มีนาคม 2565

  สอบคัดเลือก
  **** ม.1 26 มีนาคม 2565****
  **** ม.4 27 มีนาคม 2565****

  รายงานตัว
  **** ม.1 30 มีนาคม 2565****
  **** ม.4 31 มีนาคม 2565****

  มอบตัว
  **** ม.1 2 เมษายน 2565****
  **** ม.4 3 เมษายน 2565****

 • เอกสารการสมัคร

  -- ใบสมัคร --
  -- สำเนาใบ ปพ.1 และฉบับจริง --
  -- ใบรับรองการเป็นนักเรียน ปพ.7 --
  -- รูปถ่ายชุดนักเรียน ขนาด 1.5 นิ้ว 2 รูป --

  เอกสารประกอบการรายงานตัว

  -- สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน --
  -- สำเนาบัตรประชาชน --
  -- สำเนาใบสูติบัตร --

  ดาวโหลดใบสมัครเรียน ม.1
  ดาวโหลดใบสมัครเรียน ม.1
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-1706512