• การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ

  รับสมัครวันที่ 22 - 27 มีนาคม 2562

  สอบคัดเลือก
  ม.1 --- วันที่ 5 เมษายน 2562
  ม.4 --- วันที่ 31 มีนาคม 2562

  ประกาศผลและรายงานตัว
  6 เมษายน 2562

  มอบตัว
  ม.1 --- วันที่ 8 เมษายน 2562
  ม.4 --- วันที่ 9 เมษายน 2562

 • เอกสารการสมัคร

  1. สำเนาใบ ปพ.1
  2. รูปถ่ายนักเรียน ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 3 ใบ
  3. สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน จำนวน 1 ชุด
  4. สำเนาบัตรประชาชนบิดาและมารดา จำนวน 1 ชุด
  5. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน จำนวน 1 ชุด
  6. สำเนาทะเบียนบ้านบิดาและมารดา จำนวน 1 ชุด
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-3272318