• ปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษ วันที่ 15 กรกฎาคม 2562