• รายงานประจำปีสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565

  เล่มรายงานประจำปีสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565
  คลิกที่นี้

  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565
  คลิกที่นี้

  แบบประเมินติดตามและตรวจสอบการประกันคุณภาพภายใน ตามมาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2565
  คลิกที่นี้

  ประกาศโรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพ
  และประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565
  คลิกที่นี้

  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ ปีการศึกษา 2565
  คลิกที่นี้

 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-1706512