• เลื่อนการรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด

    ตามหนังสือที่ ศธ04006/ว1150 เรื่อง การดำเนินการตามมติคณรัฐมนตรีและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 17 มีนาคม 2563 โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิจึงเลื่อนการรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด

    ทั้งนี้ให้รอประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการและโรงเรียนจะประกาศให้ทราบอีกครั้งค่ะ