• การจ่ายเงินให้นักเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียน ปีการศึกษา 1/2563